ΕΛΛΗΝΙΚΑ | home | contact | sitemap | search     |    

EMAIL DISCLAIMER

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος χωρίς να είσαστε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Το Internet δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον και ο αποστολέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη επαφίεται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν μήνυμα δεν συνιστά πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, τροποποίηση σύμβασης ή αποδοχή μίας πρότασης κατάρτισης σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται ρητά και απερίφραστα ως «πρόταση για σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης». Το παρόν μήνυμα δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή από πλευράς του αποστολέα της χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας του για σκοπούς μάρκετινγκ ή για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα.


  NOTICE: This message may contain confidential and privileged information and is intended solely for the mentioned addressees. If you receive this message without being the addressee, please delete it together with any attachment without copying, forwarding or opening it and immediately notify the sender. Any unauthorized use either whole or partial, is prohibited. The contents of this email contain personal opinions of the sender. The Internet is not a secure or error-free environment and the sender shall not be liable for the message if altered, changed or falsified, nor shall bear any responsibility for any loss, disruption or damage to the receiver’s data or computer system that may occur, while using data contained in or transmitted with this message. It is the receiver’s responsibility to safeguard his/her computer from damage of his/her system and for reconfirmation of the contents of the present message. Unless explicitly and conspicuously designated as "E-Contract Intended", this e-mail does not constitute a contract offer, a contract amendment, or an acceptance of a contact offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for direct marketing purposes or for transfer of data to third parties.