Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Η Eταιρία, χάρη στο εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό της και στα εγνωσμένου κύρους στελέχη της, παρέχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα πλήρες πλέγμα λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, κάθε μορφής χρηματοδοτήσεων, κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Συντάσσει σε μηνιαία βάση δίγλωσσες αναφορές όπως Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και ταμειακών ροών.

Επιμελείται της ίδρυσης, διαχείρισης και του ελέγχου των συμμετοχών.

Εκπονεί και πραγματοποιεί μελέτες μετασχηματισμού, μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων, μελέτες αγοράς ή πώλησης εταιριών (m&a), προβαίνοντας στη δέουσα επιμέλεια (due diligence).