Νομική Υπηρεσία

 

Η Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας στελεχώνεται από δικηγόρους με πάγια αντιμισθία, οι οποίοι παρέχουν νομική συνδρομή και τεκμηρίωση προς τη Διοίκηση και τα Τμήματα της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, ενδεικτικά:
(α) μετέχουν σε συνεδριάσεις των οργάνων της, συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τρίτους, εφόσον τους ζητηθεί
(β) συντάσσουν ή/ και επιμελούνται πρακτικά των συλλογικών διοικητικών οργάνων της εταιρίας, κείμενα συμβάσεων κάθε είδους και εκθέσεις προς τους εξωτερικούς ελεγκτές.
(γ) παρίστανται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών για λογαριασμό της εταιρίας και (δ) συντονίζουν τη συνεργασία της εταιρίας με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους. Γενικά, παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του νομικού συμβούλου και δικαστικού παραστάτη της εταιρίας.

Σήμερα η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από την Κατερίνα Γκράτζιου και τον Μιχάλη Τοπαλίδη, οι οποίοι είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο και Διαμεσολαβητές.

Στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρία, τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες και προς άλλες εταιρίες, θυγατρικές και μη.