Διαχείριση Συστημάτων

 

Βασική αρχή στη δομή του Ομίλου "Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group" ήταν, από τη στιγμή της ίδρυσής του, η κεντρική οργάνωση και παροχή κρίσιμων υπηρεσιών στις εταιρίες που τον απαρτίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ένα κεντρικό τμήμα για το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται στις εταιρίες του Ομίλου και ακολουθούν κάποια διεθνώς πιστοποιήσιμα πρότυπα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυαστική δράση των διαφόρων εταιριών του Ομίλου στο χώρο της γεωργίας, κρίθηκε σκόπιμο η φιλοσοφία προσέγγισης στην εφαρμογή των διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που έχουν υιοθετηθεί από την κάθε εταιρία να είναι κοινή και να αντανακλά τη φιλοσοφία λειτουργίας του Ομίλου και της Διοίκησης.

Έτσι, το Tμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας του Ομίλου, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις διάφορες εταιρίες σε συνεργασία με το προσωπικό που έχει επιφορτιστεί με τα αντίστοιχα θέματα σε κάθε μία από αυτές. Με τη διεξαγωγή συστηματικών εσωτερικών επιθεωρήσεων τόσο από τα επιμέρους τμήματα όσο και από το κεντρικό τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας του Ομίλου, επιτυγχάνεται μεγάλος βαθμός αυτοελέγχου, τόσο μεταξύ των διαφόρων τμημάτων όσο και μεταξύ των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αντικειμενικότερη εσωτερική αξιολόγηση των εταιριών και αμεσότερη επίβλεψη στον τρόπο εφαρμογής των προβλεπόμενων από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας των διαδικασιών λειτουργίας

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται στις διάφορες εταιρίες του Ομίλου αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα και πιστοποιούνται / διαπιστεύονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα τα Συστήματα Διαχείρισης περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως:

 
  •  Ποιότητα (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001)
  •  Περιβάλλον (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001)
  •  Υγεία και Ασφάλεια (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001)
  •  Ασφάλεια Πληροφοριών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001)
  •  Εργαστηριακές Δοκιμές (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025)
  •  Τελωνειακές Διεργασίες (πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα -ΕΟΦ- σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ)